معنی کلمه اژن د ساووا کار. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اژن د ساووا کارینیان . [ اُ ژِ دُ وو آ رین ْ ] (اِخ ) معروف به پرنس اژن ، سردار مشهور ارتش پادشاهی ، فرزندکنت دوسواسون و اُلَمْپ مانسینی ، مولد وی پاریس . اویکی از بزرگترین مردان جنگی عهد خویش است و نخست باترکان بحرب پرداخت و در اودِنارد و نال پلاک فاتح شد،ولی در دُنَن مغلوب ویلار گردید. (1663 - 1736م .).