معنی کلمه لزوم داشتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لزوم داشتن . [ل ُ ت َ ] (مص مرکب ) ضرورت داشتن . انفکاک نپذیرفتن .