معنی کلمه زرازرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زرازرة. [ زَ زِ رَ ] (ع اِ) ج ِ زِرزار. رجوع به همین کلمه شود.