معنی کلمه چشمه جوهر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چشمه جوهر. [ چ َ م َ ج َ هََ ] (اِخ ) دهی است از دهستان میان جام بخش تربت جام شهرستان مشهدکه در 27 هزارگزی شمال تربت جام و 6 هزارگزی باختر راه شوشه ٔ عمومی تربت جام به معدن چشمه گل واقع است . جلگه و هوایش معتدل است و 85 تن سکنه دارد. آبش از قنات . محصولش غلات ، پنبه . شغل اهالی زراعت و مالداری و راهش مالرو است . (از فرهنگ ٔ جغرافیائی ایران ج 9).