معنی کلمه ازوران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ازوران . [ اَ وَ] (اِخ ) (بصیغه ٔ تثنیه ٔ ازور بمعنی مائل ) اَزْوَرَین . روضةالازورین نام باغی است . مزاحم العقیلی راست : فلیت لیالینا بطخفة فاللوی رجعن و ایّاماً قصاراً بمأسل فان تُؤثری بالودّ مولاک لااءَقُل ْ أسأت و ان تستبدلی اتبدّل عذاری لم یأکلن بطّیخ قریة و لم یتجنّین َ العرار بثهلل لهن ّ علی الریّان فی کل صیفة فماضم میث الازورین فصلصل خیام اذا خب ّ السّفا نصبت له دعائم تُعلی بالثّمام المُظَلّل . (معجم البلدان ).