معنی کلمه ظلف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلف . [ ظَ ل ِ ] (ع ص ) ظلف النفس ؛ عزیز در نفس خویش . پارسا. زاهد.