معنی کلمه یوستی نیانوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یوستی نیانوس . (اِخ ) ژوستی نیانوس . ژوستی نین اول . نام یکی از امپراتوران قدیم رم . رجوع به ژوستی نیانوس شود.