معنی کلمه گریگو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گریگو. [ گ ُ ] (اِ) بیدمشک . (الفاظ الادویه ). صحیح آن گربکو است . رجوع بهمین کلمه شود.