معنی کلمه وزر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وزر. [ وَ زِ ] (ع ص ) وازر : پای در کند و دست در زنجیر این چنین کس وزر بود نه وزیر. نظامی . رجوع به وازر شود.