معنی کلمه فرسائیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرسائیدن . [ ف َ دَ ] (مص ) فرساییدن . فرسودن . فرسوده کردن . رجوع به فرساییدن شود.