معنی کلمه هزلعة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هزلعة. [ هََ ل َ ع َ] (ع مص ) رفتن و درگذشتن بچه ٔ گرگ از کفتار. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

پنهان بیرون آمدن از میان چیزی . (منتهی الارب ). رجوع به هزلاع شود.