معنی کلمه صعود و نزول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صعود و نزول . [ ص ُ دُ ن ُ ] (ترکیب عطفی ، اِمرکب ) برشدن و فرود آمدن . بالا رفتن و پائین آمدن .