معنی کلمه هزل گوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هزل گوی . [ هََ ] (نف مرکب ) هزل گو. رجوع به هزل گو شود.