معنی کلمه پادشاه ددان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پادشاه ددان . [ دْ / دِ هَِ دَ ] (ترکیب اضافی ) شیر. اسد.