معنی کلمه وزال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وزال . [ وِ ] (اِ) (گیاه ) طاوسی سفید. (فرهنگ فارسی معین ).