معنی کلمه ژانسیو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژانسیو. (اِخ ) نام کرسی بخش «کروز» از ایالت ابوسن واقع در پلاتو دژانسیو دارای 885 تن سکنه .