معنی کلمه زر فشاندن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زر فشاندن . [ زَ ف َ / ف ِ دَ ] (مص مرکب ) نثار کردن زر. بخشیدن زر : دوستان درهوای صحبت دوست زر فشانند و ما سر افشانیم . سعدی .