معنی کلمه پروپونتیده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پروپونتیده . [ پْرُ / پ ُ رُ پُن دِ ] (اِخ ) (پیش پل ) در قدیم نام دریای مرمره بوده است . بسبب وضع آن نسبت به بحر اسود (دریای سیاه ) آنرا چنین می نامند و سواحل آن از مستعمرات یونان بود.