معنی کلمه قاتی پاتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاتی پاتی . (ص مرکب ، از اتباع ) درهم مخلوط و ممزوج نامتناسب . قاطی پاطی . - قاتی پاتی شدن ؛ درهم و برهم شدن . مخلوط شدن . - قاتی پاتی کردن ؛ درهم برهم کردن . مخلوط کردن .