معنی کلمه آهنجنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آهنجنده . [ هََ ج َ دَ / دِ ] (نف ) برکشنده . بیرون کشنده .

برکننده .

جاذب .