معنی کلمه منج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
منج . [ م ِ ] (ص ) چیز لس و سفت شده (مانند چرم ). (فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمال زاده ).