معنی کلمه صعفقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صعفقی . [ ص َ ف َ ] (ع ص ) دزد پلیدکار. (مهذب الاسماء).

قومی که بدون رأس المال در بازار بهر تجارت روند و هرگاه تجار چیزی را خرید کنند ایشان داخل و شریک آنهاشوند. (منتهی الارب ). رجوع به صعافقة و صعافق شود.