معنی کلمه از ناگهان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
از ناگهان . [ اَ گ َ ] (ق مرکب ) غفلةً. ناگاه . از ناگه : برآساید از ما زمانی جهان نباید که مرگ آید از ناگهان . فردوسی .