معنی کلمه فرزلة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرزلة. [ ف َ زَ ل َ ] (ع مص ) بندی کردن کسی را. (منتهی الارب ). در قید کردن . (اقرب الموارد).