معنی کلمه خبئة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خبئة. [ خ َ ءَ ] (اِخ ) ابن راشد. وی از محدثان است .