معنی کلمه یازگلدی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یازگلدی . [ گ َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از بخش مراوه تپه ٔ شهرستان گنبدقابوس . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).