معنی کلمه حاجی سمرقندی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حاجی سمرقندی . [ س َ م َ ق َ ] (اِخ ) شاعری از مردم سمرقند. رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود.