معنی کلمه ناگداختنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناگداختنی . [ گ ُ ت َ ] (ص لیاقت ) نگداختنی . غیرقابل گداختن . ذوب ناشدنی . مقابل گداختنی .