معنی کلمه اری ژینال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اری ژینال . [ اُ ] (فرانسوی ، ص ، اِ) نمونه . سرمشق . چیزی که ابتکار در آن کرده باشند و سرمشق واقع شود.

مخصوص . خاص . بدیع.

نسخه ٔ اصل . نسخه ٔ اول .

متن ، در مقابل ترجمه .