معنی کلمه طلاق سنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طلاق سنی . [ طَ ق ِ س ُن ْنی ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به طلاق سنت شود.