معنی کلمه لاتحصی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاتحصی . [ ت ُ صا ] (ع جمله ٔ فعلیه ، ص مرکب ) که شمرده نشود. بی شمار. رجوع به لاتعد و لاتحصی شود.