معنی کلمه ظلع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلع. [ ظَ ل َ ] (ع مص ) تنگ آمدن جای از بسیاری مردم : ظلعت الارض ُ بأهلها؛ أی ضاقت .