معنی کلمه صائری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صائری . [ ءِ ] (ص نسبی ) منسوب به صائر و آن قریه ای است در یمن یا وادیی است به نجد. رجوع به صائر شود.