معنی کلمه تبتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تبتی . [ ت َب ْ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان میان آب دربخش مرکزی شهرستان شوشتر که در 11هزارگزی جنوب شوشتر و کنار راه اتومبیل رو شوشتر به بند قیر واقع است . دشتی است گرمسیر و 100 تن سکنه دارد و آب آن از رود شطیط است . محصول آن غلات و شغل اهالی آن زراعت است و ساکنین آنجا عرب میان آبی هستند و در تابستان راه آنجا اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).