معنی کلمه ثبج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثبج . [ ث َ ] (ع مص ) تعمیه کردن در بیان چیزی .