معنی کلمه شبخیزک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شبخیزک . [ ش َ زَ ] (اِ مرکب ) تره تیزک .آن سبزیی است معروف که خورند و تره تندک نیز گویندش و به عربی رشاد خوانند و تخم آن را حب الرشاد. (برهان قاطع) (آنندراج ). تره تیزک . رشاد. (ناظم الاطباء).