معنی کلمه صعترالشامی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صعترالشامی . [ ص َ ت َ رُش ْ شا ] (ع اِ مرکب ) فوتینج بری . (فهرست مخزن الادویة). رجوع به صعتر شامی شود.