معنی کلمه مبعرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مبعرة. [ م َ ع َ رَ ] (ع اِ) کون ستور. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).