معنی کلمه یازر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یازر.[ ] (اِخ ) نام محلی است و در جهانگشای جوینی (ج 1 ص 118) در ردیف ابیورد و نسا وطوس و جاجرم و جوین و بیهق و جز آنها آمده است . در نسخه ٔ چاپی نزهة القلوب (ص 159) بازر و نسخه بدل آن یازر است . رجوع به نزهة القلوب و نیز جهانگشای جوینی ج 2 ص 71 و 72 و 219 شود.