معنی کلمه ضبن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضبن . [ ض َ ب ِ ] (ع ص ) آب اندک . (منتهی الارب ). آب شکافته و روان شده که در او زیادتی نباشد. (منتخب اللغات ).

مکان ٌ ضَبن ؛ جای تنگ . (منتهی الارب ).