معنی کلمه راح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
راح . (اِخ ) صحرایی است در راه یمامه به بصره میان بنبان و جرباء. (از معجم البلدان ج 4).