معنی کلمه مناچهر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مناچهر. [ م َ چ ِ ] (ص ) گشاده روی . (ناظم الاطباء) (از فهرست ولف ) : می روشن آورد و پرمایه جام مناچهر دادش منوچهرنام . فردوسی .