معنی کلمه ارمنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ارمنی . [ اَ م َ ] (اِخ ) یکی از سرداران ایران بزمان یزدگرد سوم ساسانی در جنگ با عرب : چو کلبوی طبلی و چون ارمنی بجنگند با کیش آهرمنی . فردوسی .