معنی کلمه قپاندار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قپاندار. [ ق َپ ْ پا ] (نف مرکب ) کسی که دارای شغل قپانداری بود.