معنی کلمه زخمه ریختن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زخمه ریختن . [ زَ م َ / م ِ ت َ ] (مص مرکب ) با مضراب بر طاس و مانند آن ، زخمه زدن . نواختن : کوس رویین بلند کرد آواز زخمه بر کاسه ریخت کاسه نواز. نظامی (هفت پیکر چ وحید ص 84).