معنی کلمه پره ٔ بیابان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پره ٔ بیابان . [ پ َرْ رَ / رِ ی ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به پَرّه شود.