معنی کلمه سبزاندرسبز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سبزاندرسبز. [ س َ اَ دَ س َ ] (اِ مرکب ) نام لحن نهم است از جمله ٔ سی لحن باربد. (برهان ). نام لحنی است از مصنفات باربد. (جهانگیری ) (آنندراج ) : طوطی سبز از میان سبزه میخواند نوا سبز اندر سبز می خواند نوای خویش را. امیرخسرو(از آنندراج ).