معنی کلمه ژاندره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژاندره . [ رِ ] (اِخ ) کرسی دهستان ژورا از ایالت دُل دارای راه آهن و قریب 387 تن سکنه .