معنی کلمه ممهد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ممهد. [ م ُ م َهَْ هَِ ] (ع ص ) گستراننده . (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء) : چنانکه ایشان طعن و لعن آباء و اسلاف خود و ممهدان آن دعوت بر زبان راند. (جهانگشای جوینی ). ممهد قواعد فرمانروایی و مشید مبانی کشورگشایی . (جامعالتواریخ رشیدی )

آنکه کار را نیکو و هموار می کند. نیکوکننده ٔ کار را. (ناظم الاطباء).