معنی کلمه لرزه دار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لرزه دار. [ ل َ زَ / زِ ] (نف مرکب ) صاحب لرزه .